T.C.
SÖKE KAYMAKAMLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
 
Devlet ile yoksul vatandaşlar arasında sosyal yardımların doğrudan ve en kısa sürede vatandaşa ulaştırılması açısından bir köprü görevi görmekteyiz.
 
KURULUŞ
Kurulduğu tarihten 09.12.2004 tarihine kadar Fonun idari işleri Başbakanlığa bağlı bir birim olarak faaliyet gösteren Fon Genel Sekreterliği eliyle yürütülmüştür.
01.12.2004 tarihinde kabul edilen, 09.12.2004 tarihinde de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla Fon Genel Sekreterliği, Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük olarak teşkilatlandırılmış, böylece Fon idaresi bu tarihte kurumsal bir yapıya kavuşmuştur.
Fon idaresinin, Genel Müdürlük olarak yapılandırılması ile mevcut sosyal yardım programlarının ekonomik ve sosyal yoksunluk içerisinde bulunan vatandaşlara daha etkin ve daha hızlı bir şekilde ulaştırılması amaçlanmıştır.
Kurumumuz, 08.06.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Devletimizin en önemli sosyal yardım kuruluşu olan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü; gerek yurt çapında sürdürdüğü yardım faaliyetleri ile sosyal güvencesi olmayan yoksul, kimsesiz, muhtaç vatandaşlarımıza gerekse istihdam odaklı mesleki eğitim ve proje destekleri ile işsiz, eğitimsiz vatandaşlarımıza ilişkin devletin sosyal sorumluluklarını yerine getirmektedir.
Aydın İli Söke İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 29.05.1986 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile kurulmuş olup, 14.06.1986 tarih ve 19134 Sayılı Vakıf Resmi Senedi hükümlerine göre 24.07.1986 tarihinde Söke 1. Noter tarafından Vakıf Senedi tasdik edilerek Söke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak faaliyete başlamıştır. Kuruluş amacı içerisindeki faaliyetlerini bugüne dek sürdürmekte, devlet ile yoksul vatandaşlar arasında köprü görevi görmektedir.
 
AMAÇ
14.06.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3294 sayılı yasa ile kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun amacı; “Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile, gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilani bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik etmektir” şeklinde belirlenmiştir.
            KAPSAM
Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar, Geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilebilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler, kuruluşun faaliyetlerinin kapsamı içerisindedir.
 
3294 SAYILI KANUNA GÖRE YARDIM TALEBİYLE İLÇE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI’NA YAPILAN BAŞVURULARDA
 
KOŞULLAR
 • Fakr-u zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nce belirlenen muhtaçlık ölçütü ve (2019 yılı için hanede kişi başına gelirin aylık net asgari ücretin 1/3’den az olması 609,67 TL) göre ve 2022 Engelli/Yaşlı Aylığı talepleri değerlendirilmektedir.
 • Geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler kanun kapsamı içindedir.
 • Mutlaka ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması gerekir.
 
BELGELER
AYNİ - NAKDİ TÜM YARDIMLAR
 • Başvuru Dilekçesi
 • Hane Beyan Formu
 • Sorgu Dilekçesi
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • 1 Adet Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanının Önlü-Arkalı Fotokopisi ( Kendisinin ve evli ise Eşinin )
 
BARINDIRMA YARDIMLARI
 • Taşınmazın Mülkiyet Durumunu Gösteren Belge
(Müracaat edene ait tapu belgesi)
 • Var ise Hasar Tespit Raporu
 
SAĞLIK YARDIMLARI
 • Yardımın Niteliğine Göre Epikriz Raporu, Reçete, Sağlık Kurulu Raporu, Malzeme Raporu vb.
 
ŞARTLI EĞİTİM ve SAĞLIK YARDIMLARI ( ŞEY-ŞSY )
 • ŞEYS Hak Sahibi Sözleşmesi
 • Gebelik Olması Durumunda Sağlık Kuruluşundan Alınacak Gebelik Raporu
 • Vakıfça İstenebilecek Diğer Belgeler (Anne-Babanın Boşanması durumunda velayet belgesi veya vefat etmeleri durumunda yasal vasiyi belirten mahkeme kararı)
 
PROJE DESTEKLERİ
 • Projenin Niteliğine Göre Proje Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca veya Vakıfça İstenebilecek Belgeler
 
EŞİ VEFAT EDEN BAYANLARA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI
 • EVEK Hak Sahibi Sözleşmesi
 
MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YÖNELİK YARDIM PROGRAMI
 • MAAY Hak Sahibi Sözleşmesi
 • MAAY Başvuru Dilekçesi
 
2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAŞLI / ENGELLİ / ENGELLİ YAKINI AYLIKLARI
 • Sağlık Kurulu Raporu
(%40 üzeri raporun Aslı veya Aslı Gibidir onaylı olması gerekmektedir.)
 • Vakıfça İstenebilecek Diğer Belgeler (Anne-Babanın Boşanması durumunda velayet belgesi veya bakımı üstlenen kişinin yasal vasi olduğunu belirten mahkeme kararı)
 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
 • Gelir Tespiti Başvuru Formu
 • Araştırma İzin Dilekçesi
 
 
 
SÖKE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
                    İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hükümet Konağı binasında hizmet vermektedir. Vakıf Bünyesinde; 1 Vakıf Müdürü, 6 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 2 Büro Görevlisi, 1 Yardımcı Hizmet Görevlisi, olmak üzere toplam 10 personel görev yapmaktadır.
S.N.
YARDIM TÜRÜ
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
AYNİ -  NAKDİ YARDIM
1. SYDV Yardım Başvuru Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
 
2. Başvuru Dilekçesi
21 GÜN  (İlk defa Başvuruluyorsa)
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
14 GÜN (İnceleme Süresi Dolmayan Dilekçeli Başvurularda)
4. Fotoğraf (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
2
YAKACAK YARDIMI
1. SYDV Yardım Başvuru Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
 
2. Başvuru Dilekçesi
 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
21 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
4. Fotoğraf (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
14 GÜN  (İnceleme Süresi Dolmayan Dilekçeli Başvurularda)
Not: En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır.
 
 Uygun bulunan başvurularda yakacak yardımı teslimi, Vakfımıza yakacak
 
sevkiyatının başladığı tarihte yapılır.
 
3
 
1. SYDV Yardım Başvuru Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
 
 
2. Başvuru Dilekçesi
 
ŞARTLI EĞİTİM
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
21 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
YARDIMI (ŞEY)
4. Fotoğraf (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
14 GÜN  (İnceleme Süresi Dolmayan Dilekçeli Başvurularda)
   
5.Şartlı Eğitim Yardımı Hak Sahibi Sözleşmesi
 
   
6. Anne baba  boşanmış ise velayet kararı
 
 
Not: Başvurular Vakfımızca değerlendirilir. Kabul edilen başvuruların ödemeleri
 
 
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nce ödeme dönemlerinde yapılmaktadır.
 
4
 
1. SYDV Yardım Başvuru Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
 
 
2. Başvuru Dilekçesi
 
ŞARTLI – ÇOKLU VE GEBELİK
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
21 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 SAĞLIK YARDIMI (ŞÇGSY)
4. Fotoğraf (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
14 GÜN  (İnceleme Süresi Dolmayan Dilekçeli Başvurularda)
   
5.Şartlı Sağlık Yardımı Hak Sahibi Sözleşmesi
 
   
6. Anne baba  boşanmış ise velayet kararı
 
   
Not: Başvurular Vakfımızca değerlendirilir. Kabul edilen başvuruların ödemeleri
 
 
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nce ödeme dönemlerinde yapılmaktadır.
 
5
   
1. SYDV Yardım Başvuru Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
 
2022
2. Başvuru Dilekçesi
21 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
YAŞLI AYLIĞI
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
14 GÜN  (İnceleme Süresi Dolmayan Dilekçeli Başvurularda)
   
4. Fotoğraf (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
6
 
1. SYDV Yardım Başvuru Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
 
 
2. Başvuru Dilekçesi
 
 2022   ENGELLİ / ENGELLİ
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
21 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
YAKINI AYLIKLARI
4. Fotoğraf (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
14 GÜN  (İnceleme Süresi Dolmayan Dilekçeli Başvurularda)
   
5. 'Aslı Gibidir' onaylı Sağlık Kurulu Raporu
 
   
6. Engelli kısıtlı ise Vasilik Belgesi
 
 
7- Anne baba  boşanmış ise velayet kararı (Engelli Yakını Aylığı İçin)
 
7
   
1. SYDV Yardım Başvuru Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
 
EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA
2. Başvuru Dilekçesi
21 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
YÖNELİK DÜZENLİ NAKİT YARDIMI
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
14 GÜN (İnceleme Süresi Dolmayan Dilekçeli Başvurularda)
   
4. Fotoğraf (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
 
5. Eşi vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Programı Hak Sahibi Sözleşmesi
 
8
 
1. SYDV Yardım Başvuru Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
 
 MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE
2. Başvuru Dilekçesi
21 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
YÖNELİK DÜZENLİ NAKİT
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
14 GÜN  (İnceleme Süresi Dolmayan Dilekçeli Başvurularda)
YARDIMI
4. Fotoğraf (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
   
5. Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Programı Hak Sahibi Sözleşmesi
 
   
Not: Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘Katılım Tarihi’ beklendiğinden karar
 
   
süresi uzayabilmektedir.
 
9
   
1. SYDV Yardım Başvuru Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
 
   
2. Başvuru Dilekçesi
 
MUHTAÇ ASKER ÇOCUĞU
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 21 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
DÜZENLİ NAKİT YARDIMI
4. Fotoğraf (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
14 GÜN  (İnceleme Süresi Dolmayan Dilekçeli Başvurularda)
 
5. Asker Çocuğu Yardım Programı Hak Sahibi Sözleşmesi
 
   
Not: Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘Katılım Tarihi’ beklendiğinden karar
 
   
süresi uzayabilmektedir.
 
10
   
1. SYDV Yardım Başvuru Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
 
ÖKSÜZ YETİM ÇOCUKLARA
2. Başvuru Dilekçesi
21 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
YÖNELİK DÜZENLİ NAKİT
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
14 GÜN (İnceleme Süresi Dolmayan Dilekçeli Başvurularda)
YARDIMI
4. Fotoğraf (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
   
5. Öksüz / Yetim Yardım Programı Hak Sahibi Sözleşmesi
 
11
   
1. SYDV Yardım Başvuru Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
 
   
2. Başvuru Dilekçesi
21 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
KRONİK HASTALIK YARDIMI
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
14 GÜN (İnceleme Süresi Dolmayan Dilekçeli Başvurularda)
   
4. Fotoğraf (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
   
5. Kronik Hastalık Yardımı Hak Sahibi Sözleşmesi
 
12
   
1. SYDV Yardım Başvuru Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
 
YABANCILARA YÖNELİK
2. Başvuru Dilekçesi
21 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
SOSYAL UYUM YARDIMI (SUY)
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
14 GÜN (İnceleme Süresi Dolmayan Dilekçeli Başvurularda)
   
4. Fotoğraf (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
       
13
   
1. SYDV Yardım Başvuru Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
 
AFET
2. Başvuru Dilekçesi
 
DESTEKLERİ
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
7 GÜN
(Deprem, Yangın, Sel vb.)
4. Fotoğraf (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
 
5.  Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
 
14
   
1. SYDV Yardım Başvuru Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
 
   
2. Başvuru Dilekçesi
 
PROJE DESTEKLERİ
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
21 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
                (GELİR GETİRİCİ PROJELER)                   
4. Fotoğraf (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
14 GÜN  (İnceleme Süresi Dolmayan Dilekçeli Başvurularda)
   
5. Proje hazırlama formatı
 
 
6. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)
 
   
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 21 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 
15
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
1. SYDV Yardım Başvuru Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
 
2. Başvuru Dilekçesi
21 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
14 GÜN  (İnceleme Süresi Dolmayan Dilekçeli Başvurularda)
4. Fotoğraf (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
NOT:
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin
 
bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
         
         
         
         
         
         
         
 
İlk Müracaat Yeri
 
İkinci Müracaat Yeri: 
 
İsim
: Mustafa Kemal TURGUT
 
İsim                  : Tahsin KURTBEYOĞLU
 
Unvan
: Vakıf  Müdür V.
 
Unvan               : Kaymakam
 
Adres
: Hükümet Konağı Kat:3, SÖKE
Adres                : Hükümet Konağı Kat:3, SÖKE
 
Tel.
: 0 256 518 62 82
 
Tel.                    : 0 256 518 10 21
 
Faks
: 0 256 518 43 89
 
Faks                  : 0 256 518 16 38
 
e-Posta
: aydin.soke@aile.gov.tr
 
e-Posta             : soke@icisleri.gov.tr
         
         
 
 
 
 
T.C.
SÖKE İLÇESİ
Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
2018 Yılı Verileri
A-) KURUM PERSONELİ
 
S.N.
ADI-SOYADI
UNVANI
1
Saniye ESMER GÖK
Vakıf Müdürü
2
Mehmet ÇEVİŞ
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
3
Mustafa Kemal TURGUT
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
4
Raziye YURT YAVAŞ
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
5
Mahmut ÖZBEY
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
6
Zeynep DOĞRU
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
7
Sabire Hande TOKMAKOĞLU
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
8
Murat GÜRSAN
Büro Görevlisi
9
Tülin GÜNEY
Büro Görevlisi
10
Serkan BOYABAT
Yardımcı Hizmet Görevlisi
 
B-) KURUM HİZMETLERİ
 
NAKDİ – AYNİ YARDIMLAR
S.N.
YARDIM TÜRÜ
KİŞİ SAYISI
YARDIM TUTARI (TL)
1
Nakit Yardımı
5584
723.300,69 TL
2
Gıda  Yardımı (Nakden Gıda + Paket Gıda)
8404
259.668,64 TL
3
Kömür Yardımı
2260
1.386.923,00 TL
4
Sağlık Yardımı
77
81.858,20 TL
5
Eğitim Yardımı
62
6.254,48 TL
6
Giyim Yardımı
40
4.182,00 TL
7
Ev Onarımı Yardımı
48
116.048,36 TL
8
Ev Eşyası Yardımı
123
42.534,46 TL
9
Katılım Payı
254
36.069,44 TL
10
Tek Seferlik Yardımlar
38
10.150,00 TL
11
İş Edindirme Yardımı
*
*
TOPLAM
16890
2.666.989,27
MERKEZİ ÖDEMELİ YARDIMLAR
S.N.
YARDIM TÜRÜ
KİŞİ SAYISI
YARDIM TUTARI (TL)
12
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
126
202.125,00 TL
13
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı
752
2.181.850,00 TL
14
Engelli Yakını Aylığı
122
356.944,03 TL
15
Engelli Aylığı (%40 - %69)
379
 
4.872.032,88 TL
16
Engelli Aylığı (%70 ve üzeri)
471
17
Yaşlı Aylığı
1364
5.430.001,21 TL
18
Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı
10
4.700,00 TL
19
Öksüz-Yetim Yardımı
21
20.000,00 TL
20
Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı
10
21.360,00 TL
21
Şartlı Eğitim Yardımı
2492
783.685,00 TL
22
Şartlı Sağlık Yardımı
994
301.490,00 TL
23
Şartlı Gebelik Yardımı
42
5.830,00 TL
TOPLAM
6783
14.180.018,12 TL
GENEL TOPLAM
23673
16.847.007,39 TL
 
 
 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
 
GELİR TESPİTİ
 
                   
Gelir Kodu
Gelir  Durumu
Gelir Aralığı (TL)
Prim Miktarı (TL)
Kişi Sayısı
 
 
G 0
Brüt asgari ücretin 1/3 ünün altında ise
0 – 676,49
0
545
 
G 1
Geliri  brüt asgari ücretin 1/3 ü ile asgari ücret arasında olanlar
676,49 ve üzeri
65,88
320
 
           
           
TOPLAM
865
 
                
C-) ARAÇ-GEREÇ VE ODA MEVCUDU
S.N.
CİNSİ
ADET
1
2010 Model Renault Kangoo
1 Adet
2
2012 Model Volkswagen Amarok Pikap
1 Adet
3
Vakıf Hizmet Odası
4 Adet
4
Arşiv
1 Adet
 
D-) İHTİYAÇ VE SORUNLAR
İhtiyaç ve sorun bulunmamaktadır.
Not : 01/01/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasındaki verileri kapsamaktadır.
                                                                                                                      DÜZENLEYEN - İNCELEYEN
 
                                                                                                                       03/01/2019
 
             Mustafa Kemal TURGUT 
                                                                  Vakıf Müdür V.
                                                                                        
 
 
 
T.C.
SÖKE İLÇESİ
Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
2017 Yılı Verileri
A-) KURUM PERSONELİ
 
S.N.
ADI-SOYADI
UNVANI
1
Saniye ESMER GÖK
Vakıf Müdürü
2
Mehmet ÇEVİŞ
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
3
Mustafa Kemal TURGUT
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
4
Tülin GÜNEY
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
5
Raziye YURT YAVAŞ
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
6
Mahmut ÖZBEY
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
7
Zeynep DOĞRU
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
8
Sabire Hande TOKMAKOĞLU
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
9
Murat GÜRSAN
Büro Görevlisi
10
Serkan BOYABAT
Yardımcı Hizmet Görevlisi
11
Ayşegül KAYA
Geçici Personel
 
B-) KURUM HİZMETLERİ
 
NAKDİ – AYNİ YARDIMLAR
S.N.
YARDIM TÜRÜ
KİŞİ SAYISI
YARDIM TUTARI (TL)
1
Nakit Yardımı
1304
718.152,50
2
Gıda Yardımı
547
38.393,28
3
Kömür Yardımı
2145
-
4
Sağlık Yardımı
10
17.114,68
5
Eğitim Yardımı
491
27.408,34
6
Giyim Yardımı
13
1.937,80
7
Ev Onarımı Yardımı
40
136.604,00
8
Ev Eşyası Yardımı
24
20.744,64
9
Katılım Payı
457
35.697,73
10
Tek Seferlik Yardımlar
33
6.689,84
11
İş Edindirme Yardımı
2
2.080,00
TOPLAM
5066
1.004.822,81
MERKEZİ ÖDEMELİ YARDIMLAR
S.N.
YARDIM TÜRÜ
KİŞİ SAYISI
YARDIM TUTARI (TL)
12
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
72
181.925,00
13
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı
718
2.468.600,00
14
Engelli Yakını Aylığı
91
448.470,64
15
Engelli Aylığı (%40-%69 Engelli Aylığı)
394
5.819.684,22
16
Engelli Aylığı (%70 Ve Üzeri Engelli Aylığı)
504
17
Yaşlı Aylığı
1141
3.383.434,85
18
Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı
6
4.800,00
19
Öksüz-Yetim Yardımı
18
11.400,00
20
Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı
9
13.440,00
21
Şartlı Eğitim Yardımı
2701
958.955,00
22
Şartlı Sağlık Yardımı
974
287.665,00
23
Şartlı Gebelik Yardımı
43
5.645,00
TOPLAM
6671
13.584.019,71
 
 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
 
GELİR TESPİTİ
 
                   
Gelir Kodu
Gelir  Durumu
Gelir Aralığı (TL)
Prim Miktarı (TL)
Kişi Sayısı
 
 
G 0
Brüt asgari ücretin 1/3 ünün altında ise
0 – 592,50
0
720
 
G 1
Geliri  brüt asgari ücretin 1/3 ünün üstünde olanlar
592,50 – .....
53,33
483
 
TOPLAM
1203
 
                
C-) ARAÇ-GEREÇ VE ODA MEVCUDU
S.N.
CİNSİ
ADET
1
2010 Model Renault Kangoo
1 Adet
2
2012 Model Volkswagen Amarok Pikap
1 Adet
3
Vakıf Hizmet Odası
1 Adet
4
Arşiv
1 Adet
 
Not : 01/01/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasındaki verileri kapsamaktadır.
 
                                                                                                                  DÜZENLEYEN - İNCELEYEN
 
                                                                                                                    03/01/2018
                                                                                        
                                                                                                                                  Saniye ESMER GÖK
                                                                                                                                       Vakıf Müdürü
 
 
 
 
 
 
           
MUHTAÇLIK SINIRI VE MAAŞ MİKTARLARI
           
 
2019 YILI İÇİN
 
 
BRÜT ASGARİ ÜCRET
2.588,40 TL.
MUHTAÇLIK SINIRI
609.675 TL.
 
 
MEMUR MAAŞ KATSAYISI
0.130560
GSS SINIRI
852.800 TL.
 
           
           
 
2022 VE EVDE BAKIM
SED YARDIMLARI
 
 
AYLIK TÜRÜ
MİKTARI
AYLIK TÜRÜ
MİKTARI
 
 
YAŞLILIK AYLIĞI
601.41 TL.
OKUL ÖNCESİ ÇOCUK
652.80 TL.
 
 
ENGELLİ YAKINI AYLIĞI
480.08 TL.
İLKÖĞRETİME DEVAM EDEN ÇOCUK
979.20 TL.
 
 
ENGELLİ AYLIĞI (%40-%69)
480.08 TL.
ORTA ÖĞRETİME DEVAM EDEN ÇOCUK
1.044,48 TL.
 
 
ENGELLİ AYLIĞI (%70+)
720.12 TL.
ORTA ÖĞRETİM SEVİYESİNDE OLUP OKULA DEVAM ETMEYEN ÇOCUK
652.80 TL.
 
 
EVDE BAKIM AYLIĞI
1.305.6 TL.
YÜKSEK ÖĞRETİME DEVAM EDEN ÇOCUK
1.175.04 TL.
 
 
KRONİK HASTALIK YARDIMI
1.305.6 TL.
YETİŞKİNLER
522.24