SÖKE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
 
        
Kurum Müdürü        :  Nurhan EROL                                                                         
Adres                           :  Konak  Mah. Aydın  cad. No:11 Hükümet Konağı Kat:1/Söke                            
Tel                                 0256 5181997                                                                                  
Fax                                :  0256 5181997
E-Posta                         http://nurhan.erol@icisleri.gov     
 
 
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
Türkiye Cumhuriyet Kimlik Kartı, Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport ve Sürücü Belgesi ile ilgili ortak hükümleri
 1. Randevu: Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport ve Sürücü Belgesi başvurularında “http://randevu.nvi.gov.tr” internet sitesinden veya “Alo 199” Çağrı merkezi aracılığı ile randevu alınacaktır.
 2. Ödeme İşlemleri:2918 Sayılı Kanununun 131nci maddesi kapsamında alınan hizmet bedeli, değerli kağıt ve harç bedellerinin tahsilatı Vergi Dairesi Müdürlüklerince veya Maliye Bakanlığının anlaşmalı bankalar aracılığıyla makbuz ile başvuru yapılacaktır.
 3. Fotoğraf: Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Umuma Mahsus(Bordo) Pasaport ve Sürücü Belgesi başvurularında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halinin göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve 5x6 ebadında biyometrik olması gereklidir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilemez. Işık Fotoğrafa yüze eşit yansıtılmalı ve gölge bulunmamalıdır. Fotoğraf konstrastı iyi ayarlanmış olmalı yüz hatları net keskin, alın ve çene açık olmalıdır
10-15 Dakika
2
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilmesi
 1. “https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr”intemet sitesinden veya "Alo 199" çağrı merkezi aracılığıyla randevu alınarak ya da randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine kimlik kartı talebinde biyometrik verisi ve imzası alınacak on beş yaşını tamamlamış herkesin şahsen başvurması esastır.
 2. İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.
 3. On beş yaşını tamamlamış kişilerin kimlik kartı müracaatlarında kimliğini kanıtlayan fotoğraflı pasaport, okulunca verilmiş kimlik belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı veya ÖSYM tarafından verilmiş sınava giriş belgesi, fotoğraflı bir belge ibraz edilememesi durumunda, anne veya baba, anne veya babanın bulunmaması durumunda ise vasinin beyanı yeterli sayılacaktır.
 4. On beş yaşını tamamlamış kişilerin fotoğraflı kimlik belgesi ibraz edememesi ya da anne, baba veya vasinin bulunmaması durumunda ise mülki idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerine soruşturma yaptırılarak, soruşturmanın olumlu sonuçlanması hâlinde kimlik kartı başvurusu alınacaktır. Soruşturmanın olumlu sonuçlanmaması ya da elde edilen bilgi ve bulguların yeterli görülmemesi, kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğu hususunda tereddüte düşülmesi hâlinde; varsa anne veya babasından, anne veya babasının ölmüş olması hâlinde ise varsa kardeşlerinden, tıbbi rapora dayalı Türk mahkemelerinden alınmış anne-babası/kardeşleri olduğuna dair tespit kararı ibraz edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınmayacaktır.
 5. Fotoğraf:
  Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve biyometrik olması gereklidir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.
10-15 Dakika
3
Sürücü Belgesi
 
 1. Sürücü Belgesi yapacak kimsenin bizzat müracaatı esastır.
 2. Başvuru işlem türüne göre;
 1.  İlk kayıt,
 1. Kimlik Belgesi
 2. Sürücü Belgesi Sertifikası
 3. Öğrenim Belgesi, yurt dışında alınan Öğrenim Belgeleri Noter Onaylı Türkçe Tercümesi ibraz edilecektir.
 4. Sürücü Sağlık Raporu
 5. Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli, Harç Bedeli, Vakıf Payı Bedeli
 6. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (32,5x25 mm)
 7. Kan Grubunu Belirtir Belge ve ya yazılı /sözlü beyan
 8. Adli Sicil Kayıt Belgesi
        b)  Yenileme/Sınıf Ekleme,
  1. Kayıp Çalıntı değilse mevcut Sürücü Belgesi
    2. Sürücü sağlık Raporu
  3. Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli, Vakıf Payı Bedeli
       2016 yılı öncesi için  Kart Bedeli 13 TL, Vakıf Payı 2 TL,  
     2016 sonrası için Kart Bedeli 166 TL, Vakıf Payı 30 TL)
  4.  Kimlik Belgesi 1 Adet Biyometrik Fotoğraf (32,5x25 mm)
    5.  Kan Grubunu Belirtir Belge ve ya yazılı /sözü beyan
    6.  Adli Sicil Kayıt Belgesi
       c)  Sınıf Ekleme İşlemlerinde bu belgelere ek olarak
   1. Sürücü Belgesi Sertifikası
 2. Öğrenim Belgesi, Yurtdışından alınan öğrenim belgeleri noter onaylı Türkçe Tercümesi ibraz edilecektir.
d) Dış ülkelerden alınan sürücü belgesi değiştirme (Tedbil) işlemlerinde başvuru esnasında ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgelerin hazır edilmesi gerekmektedir. İstenilen belgeler
  1-Yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli fotokopisi
 2-Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi
   3-Kimlik Belgesi
   4-Sürücü sağlık raporu
   5-Sürücü belgesi Değerli Kağıt bedeli, Harç bedeli, Vakıf payı bedeli
   6-1 adet Biyometrik Fotoğraf (32,5x25 mm)
  7-Kan Grubunu Belirtir Belge ve ya yazılı /sözü beyan
 8-Öğrenim Belgesi, Yurtdışından alınan öğrenim belgeleri noter onaylı Türkçe Tercümesi ibraz edilecektir.
    9- Adli Sicil Kayıt Belgesi
15-20 Dakika
4
Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport
 1. Pasaport Belgesi alacak kişinin  bizzat müracaatı esastır.
 2. Pasaport Başvuruları yeni Kimlik Kartı ve Geçici Kimlik Belgesi ile müracaatları yapılacaktır.
 3. Ergin olmayanlar ve kısıtlılar için veli, vasi ve kayyum kararı ve muvafakat belgesi ve başvuru sırasında ibraz edilmesi gereken diğer belgeler sitede daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
 4. Pasaport Belgesi alacak her bireyin (bebekler dahil) biyometrik fotoğrafla müracaatları şarttır. 7(yedi) yaşının tamamlamış her bireyden parmak izi alınacaktır.
15-20 Dakika
5
Uluslararası Aile Cüzdanı Verilmesi
 1. Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesi (Evlenme yapıldığı halde uluslararası aile cüzdanının alınmamış olması, kaybolması ya da yıpranması durumları ile Türk Vatandaşlığının kazanılması hallerinde nüfus müdürlükleri ve dış temsilciliklerce eşlerin ibraz ettikleri nüfus cüzdanlarına ve ya T.C. Kimlik Kartlarına dayanılarak Uluslararası Aile Cüzdan Talep Belgesi düzenlenerek verilir. Ancak, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı ibraz edilememesi halinde ilgiliden Ehliyet, Pasaport, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Basın Kartı, Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi, Yabancı Ülke Kimlik Kartı ve ya Pasaportu belgelerinden biri istenir. Herhangi bir belge ibraz edilememesi halinde ise Yerleşim Yeri veya Diğer Adres Muhtarlığı ya da çalışan kurum yetkilisi tarafından düzenlenen Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesi istenir.)
 2. Fotoğraf (Son 6(altı) ay içinde çekilmiş 2(ikişer) adet Vesikalık)
10-15 Dakika
6
Doğum Tescili
 1. Doğum Bildiriminde anne veya baba bulunur.
 2. Doğum  Tescili Doğumu gösteren Resmi Belge ile yapılır. Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye’de 30 (otuz) gün içinde Nüfus Müdürlüğüne Yurt dışında 60 (altmış ) gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.
 3. Sağlık kuruluşları ve sağlık kuruluşları dışında sağlık personeli nezaretinde gerçekleşen doğumlar ilgili sağlık birimince bulunulan yer Nüfus Müdürlüğüne 5(beş) iş günü içinde bildirilir.
 4. Sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildirimi Nüfus Müdürlüklerine sözlü beyanla da yapılabilir. Ancak sözlü beyanda Mülki idare amirinin emri ile aile hekimlerince beyanların doğruluğunun araştırılması zorunludur.
 5. Özel Vekillik Belgesi(Resmi vekiller, çocuğun adının da belirtildiği özel vekillik belgesi ibraz etmek suretiyle vekilleri adına bildirimde bulunabilirler.)
15 Dakika
7
Ölüm Tescili
 1. Ölüm nerede meydana gelmiş ise ölüm olayını bildirmekle yükümlü olanlar tarafından düzenlenen ve 10(on)gün içinde gönderilmesi gerekir. Mernis Ölüm Tutanağı ile ölüm tescili yapılır.
 2. Eski tarihlerde gerçekleşen ölüm olayına ilişkin Sağlık kuruluşları ve ya özel hastanelerce düzenlenen kayıtlara dayanılarak kamu kuruluşlarınca verilmiş  yazı ve ya raporlar, trafik kazaları ile ilgili raporlar, mahkeme kayıtları, mahkeme kararları ve ya benzeri belgeler kabul edilir. herhangi bir belge ibraz edilemiyorsa ölenin yakınlarının müracaatı ile ölüm olayını bilen iki tanık adresi bildirlir. Mülki İdare Amirinin emri ile yapılacak tahkikat sonucuna göre ölüm tescili yapılır.
5 Dakika
8
Nüfus kayıt örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi verilmesi
 1. Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden Nüfus Kayıt Örneği, Yerleşim Yeri Belgesi ve Kimlik Kartı Örneğine erişebilen kurum ve tüzel kişiler bu belgeleri ilgilisinden ve Nüfus Müdürlüğünden talep etmeksizin Kimlik Paylaşım Sisteminden temin ederler. (5490 sayılı Nüfus Kanunun 45. Maddesinin 7. Bendi)
 2. Kişiler; kendileri ve alt ya da üst soylarını ait Nüfus Kayıt Örneklerini kendileri ve ergin olmayan çocuklarının ise Yerleyim yeri Belgelerini, güvenli kimlik doğrulama araçlarının kullanarak e-devlet kapısı üzerinden sorgulayabilir, sonucu fiziki ve elektronik ortamda merciine verebilirler. E-devlet kapısı üzerinde alınan belgeler, Nüfus Müdürlüklerinden alınmış belgeler gibi aynı hukuki değere sahiptir. (5490 sayılı Nüfus Kanunun 44. Maddesinin 5. Bendi)
3 Dakika
9
Mahkeme Kararları Tescili
        Kesinleşmiş Mahkeme Kararları (Boşanma, Yaş Tashihi,   Gaiplik, Kayıt Düzeltme vb.) ilgili mahkemelerin Yazı İşleri Müdürlüğünce kesinleştirme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Nüfus Müdürlüğüne gönderilir.
4 Dakika
10
Adres Beyanı
 1.  Kişinin kimliğini ispat edeceği bir belge ile 20(yirmi) iş günü içerisinde şahsen müracaatı esastır. Güvenli elektronik imza ile de adres bildirimi yapılabilir
a) Öncelikle beyan edilen adresin Ulusal Adres Veri   Tabanında yer alıp almadığı ile beyan edilen adreste başkasının olup olmadığı kontrolü yapılır. Bir engel yok ise herhangi bir belge istenmeksizin adres beyanı tescili yapılır.
  b)   Yapılan sorgulama sonucu beyan edilen adreste halen bir başkasının oturduğu tespit edilir ise ilgiliden Adres Beyan Formu ile beyanını teyit edici Fatura (Elektrik, Su, Doğalgaz) gibi belgeler istenir.
2.    Birlikte oturulacak kişi ile akrabalık bağı olsun olmasın birlikte müracaat edilir ve birlikte oturduğuna dair muvafakat belgesi imzalanır. İşlemi yapan memur şüphe halinde mülki idare amirinin emri ile Kolluk Kuvvetlerinden tahkikat yapılmasını ister ve  tahkikat sonucuna göre işlem yapılır. Geç Bildirim ve ya Gerçeğe Aykırı Adres Beyanı halinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 68. Maddesi uyarınca İdari Para Cezası uygulanır.
 1.  Posta yolu ile Adres Bildirimi yapılmaz.
15 Dakika
11
Evlenme
Evlenme yapmaya yetkili makamlarca (Belediye Evlendirme Memurluğu ,Müftülük ) tarafından düzenlenen 10 (on) gün içinde gönderilen Mernis Evlenme Bildirimine göre tescili yapılır.
5 Dakika
 
 
 
 
 
 
12
Tanıma
 1. Kişinin kimliğini ispat edeceği bir belge Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı ya da yukarıda sayılan kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belge ile müracaat edilecektir.
 2. Çocuğu ait Doğum Raporu
 3. Anne yabancı ise medeni halini gösterir usulüne göre onaylanmış bir belgenin Noter Tasdikli Türkçe Tercümesi,
 4. Anne başvuru esnasında hazır ise kişinin kimliğini ispat edeceği bir belge, hazır değilse kimlik bilgileri ile yerleşim yeri adres bilgileri belirtilir. Anneye bildirim yazısı yazılır.
20 Dakika
13
Kızlık soyadını kullanma talebi
 1. Kişinin kimliğini ispat edeceği bir belge Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı ya da yukarıda sayılan kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belge ile müracaat edilecektir.
 2. Dilekçe
5 Dakika
14
Evlenme ve Boşanma Sonrası Kadınlarda Soyadı Değişikliği
 1. Kimliğini ispatlayacak belge ile müracaat edilir.
 2. Eş soyadı önüne önceki soyadını
 3. Boşandığı eşinin soyadını kullanmasına izin verilen kadının evlenmeden önceki soyadını
 4. Eşinin soyadı ile birlikte önceki soyadını taşıyan kadının eşinin soyadını kullanmak istemesi halinde Nüfus Müdürlüğünce yazılı beyanı alınır.
5 Dakika
15
İdare Kurulu Kararı ile Yapılan Değişiklikler
21/06/1934 tarihli ve 2525 Sayılı Soyadı Kanununun 3. Maddesine aykırı Soyadları ile yazım ve imla hatası bulunan ad ve soyadları mahkeme kararı aranmaksızın İl ve ya İlçe İdare Kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. İl ve İlçe İdare Kurullarının vereceği karar kesindir. Kanunun yürürlüğe girdiği 03/11/2017 tarihinden itibaren kişinin iki yıl (2yıl+15gün) içerisinde Yerleşim Yerinin bulunduğu Nüfus Müdürlüğüne yazılı başvurulur.
1 Ay
16
Din değişikliği talebi
 1. Kişinin kimliğini ispat edeceği bir belge Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı ya da yukarıda sayılan kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belge ile müracaat edilecektir.
 2. Dilekçe
5 Dakika
17
Saklı Nüfus İşlemleri
18 (Onsekiz )(yaşını tamamlayıncaya kadar herhangi bir nedenle aile kütüklerine kaydedilmemiş olan ve yabancı bir devletle vatandaşlık bağı bulunmayan kişiler: ana veya baba bunların ölmüş olması halinde, varsa kardeşleri ile hısımlığını gösterir tıbbi rapor ibraz etmeleri durumunda Türk Vatandaşlığını kazanır.(5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Ek Madde 1)
2 Ay
18
Çok Vatandaşlık
Nüfus Cüzdanı ve usulüne göre onaylanmış diğer Ülke Vatandaşlığını ne zaman kazandığını gösterir ve kimlik bilgilerini içeren belge ile kişinin yazılı beyanı alınır.
(VAT-12).
8 Dakika
19
Denklik Belgesi
İsim Denklik Belgesi sonradan Türk Vatandaşlığını Kazanan kişiler ile bunların alt soyları, Üst soyları veya eşlerinin talepleri halinde nüfus kayıtlarına dayanılarak düzenlenen ,ilgililerin önceki ad ve önceki soyad bilgileri ile Türk vatandaşlığını kazanma kararına ilişkin bilgileri gösterir belgedir.
 1. İsim denklik belgesi başvurusu, geçerli Nüfus Cüzdanı ya da Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve esim denklik belgesi talep edilen kişinin T.C. Kimlik Numarası ile yerleşim yeri ilçe nüfus müdürlüklerine yapılır.
 2. İsim denklik belgesi başvurusu esnasında başvuru sahibi ile talep edilen kişi arasında eş, alt soy ve üstsoy bağı olup olmadığı kontrol edilir. Bağ yoksa özel vekaletname bilgileri istenir.
1 Ay
20
Göçmen olarak Türk Vatandaşlığına Alınanların Doğum Tarihi ve Doğum Yeri düzeltilmesi
Göçmen olarak Türk Vatandaşlığına alınanlardan doğum yeri ve doğum tarihi hatalı olan kişilerin kayıtları, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği 03/11/2017 tarihinde itibaren 5(beş)yıl (5 yıl+15 gün)usulüne göre onaylanmış doğum belgeleri ile müracaatları halinde, Nüfus Müdürlüğünce düzeltilir.
8 Dakika
 
21
 
Mavi Kart
Türk Vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk Vatandaşlığını kaybedenlere müracaatları halinde mavi kart düzenlenir.(Yabancı kimlik kartı veya Pasaport bulunması gerekir)
10-15 Dakika